กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสถานศึกษา

        1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560
        2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
        3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
        4. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
        5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
        6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
        7. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
        8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพ.ศ.2552
        9. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550
       10 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรมถือเป็นการปฏกิบัติหน้าที่ราชการ
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลา

       11 การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรมฯ
       12 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการปฏฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
       13 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
       14 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17
             14.1 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่่อให้มีวิทยฐานะและเลื่่่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
             14.2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่่่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
             14.3 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีววิทฐานะและเลื่่อนวิทฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
             14.4 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่่่่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
             14.5 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่่อให้มีวิทยฐานะและเลื่่่่่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
       15 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       16 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
       17 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
       18 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
       19 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
       20 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
       21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
       22 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
       23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.2561
       24 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
       25 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
       26 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
       27 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
       28 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
       29 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
       30 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561