O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่
E-mail โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม : nby2532@gmail.com
ทาง Website : http://oit.nby.ac.th/guestbook.html